29 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่กองอำนวยการประกวดมะขามหวาน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดมะขามหวาน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยมี นางชญากุล ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และเกษตรกร เข้าร่วม

นางชญากุล ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมการประกวดสุดยอดมะขามหวาน ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ให้มีความสม่ำเสมอ ได้มาตรฐานสินค้า ตรงกับความต้องการของตลาด ตลอดจนให้เกษตรกรตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี การจัดประกวดในครั้งนี้ มีการประกวดมะขามหวานจำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ศรีชมภู พันธุ์ขันตี พันธุ์สีทอง พันธุ์ประกายทอง และ พันธุ์อื่นๆ โดยผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละสายพันธุ์จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งในปี 2567 มีเกษตรกรส่งผลผลิตมะขามหวานเข้าร่วมประกวด รวมจำนวน 454 ตัวอย่าง แบ่งเป็น พันธุ์ศรีชมภู 170 ตัวอย่าง พันธุ์ขันตี 39 ตัวอย่าง พันธุ์สีทอง 93 ตัวอย่าง พันธุ์ประกายทอง 71 ตัวอย่าง และ พันธุ์อื่นๆ 81 ตัวอย่าง

สำหรับในส่วนของรางวัลชนะเลิศที่จะได้รับถ้วยพระราชทาน คณะกรรมการจะนำมะขามหวานทั้ง 5 สายพันธุ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาประกวดอีกรอบ เป็นสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยลงพื้นที่เก็บคะแนนในสวนของแต่ละสายพันธุ์ โดยจะต้องเป็นสวนที่มี การบริหารจัดการสวนสร้างองค์ความรู้ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบสวนมะขาม เผยแพร่ขยายผลให้แก่สาธารณชนได้ และ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 จะเป็นพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มามอบให้ผู้ชนะเลิศสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์แห่งปี 2567 พร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาท