23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องลักษมี ชั้น 4 โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ หัวข้อ กฎระเบียบ และการรายงานข้อมูลระบบ Isingle Form และแนวคิดการเชื่อมโยงนโยบาย MIND มิติที่ 2 และ 4 ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายเดี่ยว จำนวน 100 คน เข้าร่วมสัมมนา

นายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการกำกับดูแล และผลักดัน อุตสาหกรรมไทย ให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่ม ประสิทธิภาพและผลิตภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มี การใช้ฐานความรู้และความสามารถ ประกอบกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีนโยบาย กระทรวงอุตสาหกรรม MIND ใช้หัวและใจปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน โดยการปฏิบัติตามแนวทาง อุตสาหกรรมวิถีใหม่ มุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ความสำเร็จทางธุรกิจ มิติที่ 2 การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม มิติที่ 3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก มิติที่ 4 การกระจายรายได้ให้กับประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ หัวข้อ กฎระเบียบ และการรายงานข้อมูลระบu Isingle Form และแนวคิด การเชื่อมโยงนโยบาย MIND มิติที่ 2 และ 4 ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับความรู้ในด้านกฎหมายโรงงาน การรายงานข้อมูล ระบบ Isingle Form

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบ โล่รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด จำนวน 2ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยเป็น 1 ใน 6 โรงงานที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ ผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะทำงานตรวจประเมิน

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์