วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09.29 น. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มวังท่าดีอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเขื่อนท่าลาว กำนันตำบลวังท่าดี และผู้ใหญ่บ้าน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต ภายใต้นโยบายการตรวจราชการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ณ อ่างเก็บน้ำคลองลำกง หมู่ที่ 4 ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 200,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว และปลาพวง จำนวน 100,000 ตัว โดยมี นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี และมี ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมมีหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, จิตอาสา, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, คณะครู นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต ภายใต้นโยบายการตรวจราชการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความมุ่งมั่น และถือเป็นนโยบายที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกร มีความมั่นคง มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000ตัว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของประชาชนและชาวประมง ที่จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาชีพประมง สร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนนำไปปล่อย ในแหล่งน้ำสาธารณะของพื้นที่ชุมชน จำนวน 9 แห่ง แห่งละ 5,000 ตัว เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ผลิตของแหล่งน้ำ
การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มวังท่าดีอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเขื่อนท่าลาว กำนันตำบลวังท่าดี และผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ประกอบกิจกรรม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้