วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 07:30 น. นายศิวกร มิตราช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองขอนแก่น ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้กับอำเภอบ้านแฮด โดยนางสุภาพร สายสุด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านแฮด และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ รับมอบธงตราสัญลักษณ์ ฯ จำนวน 72 ธง และได้ดำเนินกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง และเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาดูแลสุขภาพเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย โดยมีประชาชนและทุกภาคส่วนในอำเภอบ้านแฮดร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน จากนั้นได้ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้แก่อำเภอบ้านไผ่ต่อไป
ข่าวโดย : กระปุ๊กไทย/ขอนแก่น