นที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๙ น. นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อาทิ อาจารย์ผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อาจารย์ถวิล ปานศรี อาจารย์สมชาย จรรยา ฯลฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ “๙๔ปี วิทยุกระจายเสียงไทย” และร่วมบริจาคสมทบทุนสวัสดิการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์และสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

โดยมี นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีสักการะศาลพระพรหม พิธีบวงสรวงพระอินทร์เป่าสังข์ พิธีสงฆ์ และพิธีสักการะพระรูป พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน “พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต และมีนางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ให้เกียรติร่วมงาน

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.๖๘ รายงาน