เมื่อวันที่ 16 ก.พ.67 นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจำนวนกว่า 300 คนสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งถวายกำลังใจแสดงความจงรักภักดีแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนร้องเพลงชาติไทย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ด้านนางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง ได้อ่านแถลงการณ์จังหวัดปทุมธานี ซอเทิดทูนไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และขอตั้งปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อแผ่นดิน เทิดทูน และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และพร้อมจะปกป้องสถาบันหลักของชาติ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยชีวิตพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี แผ่ให้ศาลทั่วผืนแผ่นดินไทย ทรงสละเวลาความสุขส่วนพระองค์ โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ อยู่เสมอ ทรงมุ่งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจการโครงการตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดซมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นจำนวนมาก พร้อมทรงรับพระราชทานพระบรมราโชบายมาสนองพระเตชพระคุณในต้านต่าง ๆ นับเป็นการตูแลสอดส่องพระราชกรณียกิจส่วนหนึ่งต่างพระเนตรพระกรรณทรงมีพระเมตตาคุณ โปรดเกล้า ฯ รับสถานศึกษา สมาคม มูลนิธิเป็นจำนวนมากไว้ในพระราชูปถัมภ์และปฏิบัติหระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ไม่ทรงย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย แม้พระวรกายมีอาการเจ็บป่วยก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพี่ น้องประชาชนของพระองค์ท่าน พระราชทานแนวพระราชดำริแก่องค์กรต่าง 1 ได้น้อมนำไปขับเคลื่อน กอปรประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนคนไทยและแผ่ขยายไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน เป็นที่ประจักษ์ชัดของประชาชนคนไทย ตลอดจนประชาชนนานาประเทศทั่วโลกนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระตำหนักสวนปทุมพระองค์ท่านทรงมีพระเมตตา โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าตามพระราชวโรกาสสำคัญ เช่น การถวายร้ายงานตัวในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด การให้บุคคลผู้ถวายงานและข้าราชบริพารได้เข้าเฝ้าในเทศกาลต่าง ๆทั้งทรงให้มีโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ โรงเรียนร่วมจิตประสาท โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี และโรงเรียนเจริญดีวิทยา ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา นอกจากนั้น จังหวัดปทุมธานีได้น้อมนำโครงการและแนวพระราชดำริมาขับเคลื่อน อาทิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นต้นจังหวัดปทุมธานี ขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และขอแสดงจุดยืนด้วยชีวิต ในการพิทักษ์ รักษาปกป้องพระเกียรติของพระองค์ ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศไทยและทั่วโลก ได้รวมพลังกันในการแสดงความจงรักภักดี ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การขับเคลื่อนสร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอันเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่ รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดไป