วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวชุติพันธ์ุ ลิมปะพันธ์ุ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สวทท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อาทิ นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายกและนายทะเบียนฯ , นายถวิล ปานศรี กรรมการฝ่ายนโยบายและแผนฯ , นายสมชาย จรรยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และ นายสถาพร วานิชการชัย กรรมการฝ่ายโทรทัศน์และหารายได้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนา กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบปีที่ ๙๑ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยพหลโยธิน๗ (อารีย์) พญาไท กรุงเทพฯ
.
นางสาวเจนกิจ นัดไธสง สวทท.๖๘ รายงาน