พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยธ และ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนคร ศิริปัญญานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายเรื่องยาเสพติดซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำขอให้ ทุกภาคส่วน เอาจริงเอาจัง ในการช่วยเหลือลูกหลาน ให้พ้นจากยาเสพติดให้ได้ โดยต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาด การจัดการยาเสพติด ต้องเริ่มที่แหล่งต้นตอ ซึ่งมีการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดน การจับกุมยึดทรัพย์เครือข่ายกลุ่มนักค้า การจัดการเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาด้านจิตเวชจากยาเสพติด และการจัดการแหล่งแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชน การเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ให้เข้ารับการบำบัดรักษา และการป้องกันในกลุ่มต่างๆทุกระดับ

การดำเนินการต่อปัญหายาเสพติดในระดับกระทรวง/กรม สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการบูรณาการร่วม 27 หน่วยงาน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสรรพากร เป็นต้น เข้ามาร่วมอย่างจริงจัง ส่วนในพื้นที่ ให้มีการจัดตั้งกลไกการอำนวยการและขับเคลื่อนในพื้นที่ระดับจังหวัด มี 5 ภาคีร่วม ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายทหาร/กอ.รมน.จังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกลไกในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชำติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายของแผนปฏิบัติ ไว้ใน 4 ลด คือ
1. ลดความรุนแรงจากภาวะทำงจิตเวชในสังคม
2. ลดผู้เสพ/ผู้ติด
3. ลดการค้ายาเสพติดที่แพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชน และ
4. ลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดยาเสพติด

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การลงพื้นที่ของตน เพื่อปลุกความร่วมมือของแต่ละพื้นที่ โดยนโยบายของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในการใช้ กลไกชุมชน เป็นฐาน สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการในแนวทาง “ผู้ว่า CEO” บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีภายในจังหวัด จัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดของท่านแบบเบ็ดเสร็จ จึงต้องลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อถ่ายทอดไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ให้ได้รับความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญยาเสพติดของรัฐบาล และที่สำคัญคือการสร้างกระแสการมีส่วนร่วมแก้ปัญหา ร่วมไปกับรัฐ เพื่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างครอบคลุมและมีผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว

ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล///บึงกาฬ 0628256546