วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ห้องเพชบุระ ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมติดตามความพร้อมในทุกๆ ด้าน ในพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระแก้ว – สระขวัญ อำเภอศรีเทพ พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ศักดิ์สิทธิ์ และ พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ทั้งในด้าน พิธีการ ความพร้อมของสถานที่ และการบันทึกภาพเพื่อจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น เพื่อติดตามการดำเนินงานและเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกฝ่าย ให้การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไป ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และ ได้มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด สำหรับในส่วนของจังวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.49 น. เป็นต้นไป เป็น พิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระแก้ว – สระขวัญ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.19 น. เป็นต้นไป เป็น พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น. เป็นพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์