วันนี้ (9 ก.พ.67) เวลา 09.30 น. นายกองเอกภาสกร บุญญลักษม์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567 โดยมี นายนพกร กล่ำทวี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี พ.อ.วินัย อภัยกุญชร รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ว่าที่นายกองเอก ธรรมนูญ แจ่มใส หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยนางบุษบา บุญญลักษม์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีการประกอบพิธีทางศาสนา การอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน การมอบใบประกาศเกียรติคุณ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 และนางบุษบา บุญญลักษม์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกอาสารักษาดินแดน จำนวน 49 ทุน และมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ทั้งนี้ วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กำหนดวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย ตราพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ ปัจจุบัน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยกองร้อยอาสารักษาดินแดน จำนวน 8 กองร้อย มีอัตรากำลังพล จำนวน 120 อัตรา โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจและร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงการจัดระเบียบสังคม ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ