วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ค่ายพ่อขุนผาเมืองจัดพิธีสถาปนาครบรอบ 40 ปี มณฑลทหารบกที่ 36
เวลา 8:09 น พลตรี วัชรพงษ์แก้วแจ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 36 ได้ทำพิธีบวงสรวง ศาลพ่อขุนผาเมือง ศาลพระพรหม ศาลตายาย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงแล้ว ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานข้าราชการทหารในสังกัด
เนื่องในวันสถาปนา มณฑลทหารบกหก.กกพ.มทบ.๓๖
ครบรอบปีที่ ๔๐ได้มีการมอบทุนการศึกษา / ให้กับบุตรของกำลังพล / ในสังกัด มณฑล /
ทหารบกที่ ๓๖ / เป็นจำนวนเงิน ๔๓๐,๐๐ㆍ บาท / จำนวน
ทั้งสิ้น ๓๕๒ ทุน ได้แบ่งเป็น / ๔ ระดับการศึกษา ดังนี้
– ระดับอนุบาล จำนวน ๖0 ทุน ทุนละ ๕00 บาท
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
– ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๓๑ ทุน ทุนละ ๑,๐0๐ บาท
เป็นเงิน ๑๓๑,๐๐๐ บาท
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน ๑๐๖ ทุน ทุนละ ๑,๕๐๐
บาท เป็นเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาตรี
จำนวน ๕๕ ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน๑๑๐,๐๐๐ บาทโดยการมอบทุน / การศึกษาในวันนี้มีบุตรของกำลังพล/ เข้าร่วมพิธีรับมอบทุน จำนวน ๓๙ คน / ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีรับมอบทุน จำนวน ๔๓ นาย / เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับบุตรกำลังพลดังกล่าว หลังจากนั้นได้มีการทำพิธีทางสงฆ์โดยมีคณะสงฆ์จากวัดเพชรวรารามพระอารามหลวง มาทำพิธี โดยมีพลตรี วิทยา แก้วพรหม รองแม่ทัพภาคที่ 3 มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมาร่วมงานสถาปนาครบรอบ 40 ปีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก