วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานให้กับประขาชน ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยมี นางกันยา อนันตทัศน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประธานพิธีเปิด มีตัวแทนสำนักงานคุมประพฤติและสำนักงานยุติธรรม จังหวัดบึงกาฬ, นายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ, นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก นายกอบต.ดงบัง, นายจรัล ทาสีทะ นายกอบต.ท่าดอดคำ และคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ, ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทั้ง 2 ตำบล และประชาชนผู้เข้าอบรมร่วมในงาน

โครงการเสริมสร้างให้ความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ
2567 สืบเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานราชการที่บังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยงาน และมีกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับกับประชาชนจำนวนหลายฉบับ ดังนั้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการและกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนหน้าที่ของประชาชนจังหวัดบึงกาฬ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬได้มีความรู้ด้านกฎหมาย
และการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อทุกคน
อย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสังคมอย่างแท้จริง เพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียม และเป็นประโยชน์ที่แท้จริงแก่ประชาชน โดยมุ่งสร้างสังคมที่มีความตระหนักในคุณค่า
ของการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาของการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งมีความตระหนักถึงโทษ
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้อื่นหรือสังคม และนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรมการเคารพกฎหมายด้วยการรับทราบและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกติกาของสังคม รวมทั้งไม่แสวงหาวิธีการในการฝ้าฝืนกฎหมายหรือหลบหนีจากบทลงโทษตามกฎหมาย ตลอดจนไม่เพิกเฉยต่อการละเมิดต่อกฎหมายและกติกาของสังคมของบุคคลอื่นในสังคม

การจัดโครงการฯในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้บูรณาการความร่วมมือกับ
สำนักงานยติธรรมจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน ทั้ง ๘ อำเภอ จำนวน ๑๖ รุ่น ใช้งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๒๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
ที่บังคับใช้กฎหมาย
๒ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำในการ
เข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กลุ่มเป้าหมายในวันนี้ ประกอบด้วยประชาชนในเขตอำเภอบึงโขงหลง ๒ ตำบล
ประกอบด้วยตำบลท่าดอกคำ และตำบลดงบัง จำนวน 148 คน กำหนดการฝึกอบรม 1 วัน
ในศุกร์วันที่ 19 มกราคม 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
การฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร
จากส่วนราชการที่บังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานยุติธรรม
จังหวัดบึงกาฬ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ

ข่าว/ภาพ ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล///0628256546