วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.39 น. นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมต้อนรับ ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567 และคณะฯ ในวาระเดินทางมาคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการทันตสุขภาพ ประจำปี 2567 “นางลัดดาวรรณ รามางกูร” อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านหนองเบ็ญ ตำบลดอนนางหงส์ ณ วัดนาแก บ้านหนองเบ็ญ หมู่ 9 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ก่อนการนำเสนอผลการดำเนินงาน นางลัดดาวรรณ รามางกูร นำคณะกรรมการเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ แนะนำประวัติส่วนตัว ประวัติหมู่บ้าน บทบาทหน้าที่ หลักการทำงาน และนวัติกรรมที่นำมาใช้ในการทำงานด้านการดูแลฟันให้แก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งผลงานที่ภาคภูมิใจในการทำงานอาสาสมัครสาะรณสุขประจำหมู่บ้าน

นางลัดดาวรรณ รามางกูร ปัจจุบันอายุ 48 ปี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 6 อาชีพเกษตรกร สมรสกับนายศิริชัย จันทคุณ ทำงานรับจ้าง มีบุตร 2 คน คือ นายวรชิต จันทคุณ และนายภาณุพงศ์ จันทคุณ ที่อยู่ 32/16 หมู่ 9 ตำบลดอนนางหงส์ ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ อสม. 17 ปี การครองตน อสม.ลัดดาวรรณ รามางกูร เป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติตาม 3อ 2ส สุขภาพจิตที่ดี รักความยุติธรรม รักความสามัคคี มีจิตอาสา การครองคน เป็นแกนนำในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน รักความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อสังคม และการให้บริการในชุมชน การครองงาน เสียสละ มีจิตอาสาในการทำงาน มีความรู้ ความเข้าใจและมีความภาคภูมิใจต่อการปฏิบัติงานด้านทันตสุขภาพ คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนเสมอ ยึดหลัก 3 ชักชวน เชื่อมั่น แลถเชื่อมประสาน ในการทำงานด้านทันตสุขภาพ

ผลงานนวัตกรรม 1) อัญชัน ฝรั่ง ข่อย ย้อมสีฟัน มีการใช้อัญชัน ฝรั่ง ใบข่อย มาย้อมสีฟันในทุกกลุ่มวัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพในช่องปาก การแปรงฟันที่มีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเม็ดสีย้อมฟัน 2) ชุดตะกร้าความรู้ สู่ครอบครัวฟันดี มีการออกเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ให้สุขศึกษาและสอนแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยใช้ “ตะกร้าความรู้สู่ครอบครัวฟันดี” 3) เครื่องจับเวลาแปรงฟันหนูน้อย จากการออกไปสอบถามผู้ปกครอง เด็กอายุ 3 – 5 ปี พบว่าเด็กในหมู่บ้าน ได้รับการแปรงฟันแต่ไม่ครบ 2 นาทีและบางคนไม่ได้รับการแปรงฟันเลย ซึ่งหลักการแปรงฟันที่ดีต้องใช้สูตร 2-2-2 และ 4) แปรงสีฟันเพื่อผู้พิการ ผู้พิการยังไม่ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง ซึ่งมีผลทำให้มีสภาวะสุขภาพช่องปากที่มีกลิ่น ส่งผลต่อการรับประทานอาหาร แต่ผู้พิการพร้อมที่จะดูแลสุขภาพช่องปากตนเองให้ดีขึ้น และในฐานะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นจิตอาสา ได้ทำงานที่ตัวเองรัก ได้ช่วยเหลือคนในชุมชนให้ได้มีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ หลังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

อนึ่ง จังหวัดนครพนม มี อสม.เข้าประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ รวม 4 สาขา ประกอบด้วย 1) อสม.ชนน์ชนก คำชนะ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับการประเมินคัดเลือกฯ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 2) อสม.อภิศักดิ์ ชาสงวน สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ รับการประเมินคัดเลือกฯ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 3) อสม.ลัดดาวรรณ รามางกูร สาขาทันตสุขภาพ รับการประเมินคัดเลือกฯ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 และ 4) อสม.ปรางทิพย์ ผาลี สาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จะรับการประเมินคัดเลือกฯ ในวันที่ 1 มีนาคม 2567

ปัญญา จรรยาเพศ ภาพข่าว
สุเทพ หันจรัสผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครพนม รายงาน