จังหวัดอุดรธานี : ได้มีการปรึกษาหารือกัน 3 ภาคส่วน โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสื่อมวลชน เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี
ภาครัฐ โดยมี : ภาคปกครอง (อำเภอเมืองอุดรธานี) ภาคตำรวจ (สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี) ภาคเอกชน : คณะผู้บริหารยูดีทาวน์ ภาคสื่อมวลชน : สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะออกเฉียงเหนือและสื่ออื่น ๆ ได้มีข้อสรุปการปรึกษาหารือ ว่าเพื่อทำให้การทำงานทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี ควรมีกิจกรรมเชื่อมสายสัมพันธ์ จึงเลือกการแข่งฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ภาครัฐ, ภาครับเอกชน และภาคสื่อมวลชนโดยการจัดกิจกรรมใน วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ประกอบ 4 ทีม 1.ทีมอำเภอเมืองอุดรธานี 2. ทีมสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี 3.ทีมคณะผู้บริหารยูดีทาวน์ 4.ทีมสื่ออมวลชน จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมวิทยาลัยพละอุดรธานี