ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงานสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างความเข้าใจ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเน้นการฝึกทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการ
วันนี้ (2 ก.พ.67) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นางกิติมา ศิริประธาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและผู้ประกอบกิจการ จำนวน 100 คน เข้าร่วมสัมมนา
โดยในการสัมมนา มีการชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ การให้เงินกู้ยืม และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน รวมไปถึงรายละเอียดในการการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2566 (สท.2) และการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สถานประกอบกิจการได้รับทราบ
นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญ และเน้นย้ำในเรื่องของการฝึกทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งจังหวัดปทุมธานีเองมีผู้ใช้แรงงานจำนวนมาก หากสถานประกอบการใดที่ต้องการ Up-Skill แรงงานของตน ก็สามารถใช้บริการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้