18 มกราคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี
พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันกองทัพบก และวันกองทัพไทย วันนี้ถือว่าเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย นับได้ว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ข้าราชการทหารจะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องจากเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่เข้ารับราชการทหารจะต้องกระทำพิธีนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดชีวิตการรับราชการ สำหรับธงชัยเฉลิมพลนั้นเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถาบันสูงสุด ได้แก่ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

เวลาประมาณ 15.00 น. วงดุริยางค์ จากกรมดุริยางค์ทหารบก นำแถวนายทหารที่กระทำสัตย์ปฏิญาณตนออกจากที่รวมพล กำลังพลสวนสนาม(กองผสม)เข้าประจำหน้าปะรำพิธี เวลา 15.30 น. ผู้บัญชาการทหารบก ออกจากห้องรับรองมายังลานพิธี เพื่อตรวจพลสวนสนาม หมู่เชิญธงเชิญธงชัยเฉลิมพลประจำหน้าปะรำพิธี เสร็จแล้วจึงเข้าสู่พิธีสงฆ์โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดมงคลชัยพัฒนา วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร, วัดสมุหประดิษฐาราม,วัดแก่งขนุน, และวัดท่าพง จำนวน 10 รูป และพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณากล่าวนำปฏิญาณตน ให้โอวาทและอ่านสาส์นของผู้บัญชาการทหารสูงสุด หลังจากนั้นจึงเป็นการสวนสนามของกำลังพลซึ่งในปีนี้ประกอบด้วยกรมสวนสนาม จำนวน 4 กรม 16 กองพัน จัดกำลังจาก กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 และกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 โดยมี พลตรี สิทธิพร จุลปานะ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับกองผสม

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้โอวาทแก่เหล่าทหารที่ร่วมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี 2567

“ขอให้ทุกท่านยึดมั่นและรักษาสัจจะวาจาที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็ง เป็นทหารอาชีพที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ ตั้งมั่นในระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ พร้อมทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น ร่วมมือร่วมใจกันเสริมสร้างกองทัพให้มีความก้าวหน้า เป็นปึกแผ่น สามารถยืนหยัดได้อย่างสง่างาม และเป็นกำลังหลักด้านความมั่นคงที่มีศักยภาพของประเทศชาติสืบไป”

อย่าพลาดติดตามชมประมวลภาพงานกองทัพบกประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี 2567 ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 14.25 น. – 14.30 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก