“ผบช.ภาค1” 18 องค์ดีเด่น ผู้ประกาศข่าว นักวิทยุสื่อออนไลน์ เข้ารับรางวัลเทพทองพระราชทาน-โล่เกียรติยศ
วันที่ 28 พ.ย.37 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 22 ประกอบด้วย ประเภทองค์กรดีเด่น จำนวน 19 องค์กร, บุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ดีเด่น จำนวน 11 คน, บุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ดีเด่น จำนวน 9 คน และประเภทโล่เกียรติยศ จำนวน 14 คน
สำหรับปีนี้ “องค์กรดีเด่น” ที่ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง เทิดทูล สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นองค์กรที่มิได้ประกอบกิจการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีงามของบ้านเมือง อาทิ มูลนิธิวัดอินทาราม หลีก โหมดมณี เป็นมูลนิธิฯที่ทำงานสาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์การเผยแผ่พุทธศาสนา ผ่านสื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์ มุ่งเน้นการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทที่ยึดหลักการดำเนินงานอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค บนพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำร่วมกันทุกภาคส่วน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นองค์กรภาครัฐ ที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ ให้ประชาชนและสังคมอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสงบสุข โดยพลตำรวจโท จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
ลิเกทรงเครื่อง คณะทองเจือ โสภิตศิลป์ เป็นคณะลิเกทรงเครื่องที่รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยด้านศิลปะการแสดง เกิดขึ้นปลายรัชสมัย รัชกาลที่ 5 เป็นต้นกำเนิดของลิเกในปัจจุบัน
ฟาร์ม พลายสยาม 88 เป็นองค์กรผู้นำให้ชาวอำเภออู่ทอง อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง หันมาเลี้ยงควายเผือก ทำทฤษฎีเกษตรเศรฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัส รัชกาลที่ 9
สำหรับผู้ประกาศข่าวที่รับรางวัล จากช่อง 7HD คือ นายทิน โชคกมลกิจ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร รายการถกไม่เถียง น.ส.ภานุรัจน์ ศนีบุตร รายการเช้าข่าว 7 สี และ 7 สีช่วยชาวบ้าน และนายเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ ผู้ประกาศข่าว ผู้ดำเนินรายการ และพิธีกร
รายการสนามข่าว 7 สี นายเทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ์ ผู้ประกาศข่าวรายการคุยข่าวเช้ารุ่งอรุณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 นางสาวรินรดา รวีเลิศ ผู้ประกาศข่าวรายการข่าวเช้าเวิร์คพอยท์ นายสมภพ รัตนวล ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าวรายการติ่งข่าว สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ หมายเลข 23
นางสาวธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน ชื่อในวงการ “น้องอลิศ” ศิลปิน นักร้อง นักแสดง ผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและชัดเจน นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น พิธีกรและผู้ดำเนินรายการรายการเปลี่ยนมุมคิด และ Inside รัฐสภา สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา นายณฐพงศ์ รอดกันภัย ผู้ประกาศข่าวรายการข่าวต้นชั่วโมงและข่าวกีฬา นางสาวธนัญญา พิพิธวณิชการ ผู้ประกาศข่าว รายการเที่ยงวันทันข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 HD
ส่วนผู้ที่ได้รับโล่เกียรติยศ ประกอบด้วย นางจุไรรัตน์ เทพทอง นายแสวง คำก้อน นายก้องเกียรติ สุริเย ประธานกรรมการ บริษัท จีอาร์ดี จำกัด (สำนักงานใหญ่) พันตำรวจเอก ธัชพงศ์ วงศ์พัฒนานิวาศ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พันตำรวจเอก เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 6 พันตำรวจเอก ธิติพงษ์ สียา ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 9 นางสาวจรรยาพร เนื่องหล้า นายอธิษฐ์ วีระรังสรรค์ นายไพศาล หงษ์ทอง พันตำรวจโท ธรณ์เทพ ประคองกลาง รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่าย จังหวัดนครราชสีมา นางสาวเยาวลักษณ์ แสงจันทร์ นางสาวนราภรณ์ หาญมนต์
นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สำหรับรางวัลเทพทอง สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่องค์กรดีเด่นทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรในวงการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพให้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา การปกครอง สิ่งแวดล้อม และความบันเทิง ตลอดจนบุคคลดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนของชาติและเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน

ศูนย์ข่าวภาค๔
รายงาน