วันนี้ (21 เม.ย.67 ) เวลา 14.30 น. ที่ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูพิศาลธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีปลงผมนาคสามเณรจำนวน 73 นาค และนางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางสาววัชรินทร์ มิ่งขวัญรุ่งเรือง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี กำหนดดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา โดยกำหนดพิธีบรรพชาสามเณรในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.