วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคม นักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) และนางสาวเจนกิจ นัดไธสง กรรมการบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทท. เข้าร่วมสัมมนา “ บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567 จัดโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภาและสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมสัมมนา บี 1-4 อาคารรัฐสภา โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาครั้งนี้

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.68 รายงาน