เมื่อวันที่ 17 มี.ค.67 ที่ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา “ขยะ” อันตรายกว่าที่คิด แก้ได้ด้วยสองมือเรา โดย สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ได้ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างพฤติกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ดี ให้กับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “ขยะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาใกล้ตัวที่คุณอาจไม่รู้” โดย นายบุญฤทธิ์ พานิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น. และ บรรยายพิเศษ “E-Waste ปัญหาขยะที่เป็นภาระสิ่งแวดล้อม” โดย อ.ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และอ.ทัตพิชา คลังกลาง นิติกร ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ช่วงบ่ายมีการเสวนาเรื่อง “รักษ์โลกช่วยกันลดปัญหาขยะล้นเมือง” มี นายทองวรรณ จิตรโชติ นายก อบต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ,พันจ่าตรี ดร.บรรลุกาล เวียงคำ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ,อ.สายชล สิงห์สุวรรณ ประธานมูลนิธิขอบฟ้ากว้าง และคุณสุมาลี สุวรรณกร ผู้ประสานงานโครงการสปาร์คยู สสส. ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย คุณปภินพิทย์ พัวโสพิศ ผอ.สวท.สกลนคร

จากนั้น พล.อ.นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คุณธรรม ศรีอีสาน ประจำปี 2567” ให้แก่บุคคล และองค์กร ที่คณะกรรมการพิจารณาได้ทำการคัดสรร สำหรับรางวัล “คุณธรรม ศรีอีสาน ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชู ยกย่อง บุคคล องค์กร ที่ประกอบคุณงาม ความดี เสียสละ มีจิตสำนึกที่ดี รู้สึกรับผิดชอบ ชั่ว ดี เกรงกลัวต่อการกระทำความชั่ว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งผิดกฎหมาย เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนเท่านั้น แต่ต้องมีภูมิลำเนา หรือประกอบกิจกรรมในพื้นที่ภาคอีสาน โดยสมาคมฯ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาคัดเลือก บุคคล และองค์กร เข้ารับโล่รางวัล โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรับเงินบริจาค แต่อย่างใด

ในปี 2567 สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ได้แต่งตั้ง ร.ต.ต.ภัสสะ บุญธรรม อุปนายกสมาคมฯ ,นายสุรชัย อักฌราศิวะโรจน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ,นายสุขุม กาญจนกัญโห ที่ปรึกษาสมาคมฯ และนางสุพัตรา ศุขโข เลขาธิการ เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าโล่รางวัล “คุณธรรม ศรีอีสาน” ประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งมีที่ทำการอยู่ในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน เป็นผู้คัดสรร พิจารณา และเสนอรายชื่อ ผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัล ตามแบบฟอร์มข้อมูลที่คณะกรรมการได้กำหนดขึ้น เพื่อเข้ารับมอบโล่รางวัล “คุณธรรม ศรีอีสาน” ในวันที่วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่าน ท่านเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กรุณาให้เกียรติสลักนามในโล่เกียรติยศ และ พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นผู้มอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ให้แก่บุคคล และองค์กร ที่คณะกรรมการพิจารณาได้ทำการคัดสรร รวม 22 คน