เมื่อวันที่ 26 ม.ค.67 เวลา 14.00 น. .นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายวรพันธ์ ชำนิยันต์ ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2567 ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (นายทัชชา อ่อนกาสิน กำนันตำบลนาสวรรค์) เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม(แหนบทอง) ประจำปี 2567 จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายอำเภอเมืองบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองบึงกาฬ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลนาสวรรค์ หัวกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพลังมวลชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และราษฎรบ้านหนองตอ ให้การต้อนรับและร่วมการตรวจประเมินฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตอ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ประวัติ นายทัชชา อ่อนกาสี กำนันตำบลนาสวรรค์ อายุ 54 ปี

การศึกษาปริญญาตรีรัฐประศาสนศาตร์บัณฑิต(รปศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น

ประวัติการดำรงตำแหน่ง
ปี 2554-2564 ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหนองตอ หมู่ 7 ตำบลนาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ปี 2564-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลนาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ประวัติด้านการทำงาน
ประธานสภาองค์กรชุมชนพอเพียง
ประธานโครงการแก้ไขปัญหายากจน(กข.คจ.)
ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตอ
ประธานแปลงใหญ่ปาร์มน้ำมันบ้านหนองตอ ต.นาสวรรค์

การฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
-ปี 2558 การอบรมชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ
-ปี 2556 ถึง 256 ได้รับการแต่งตั๋งเป็นกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ปี 2563 อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
-ปี 2565 อบรมหลักสูตรนักบริหารชุมชนยุคใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรุ่นที่ 3
ศูนย์คุณธรรมโครงการมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-ปี 2565 อบรมเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงกายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
สำนักงานเกษตรจังหวัดบ็งกาฬ
-ปี พ.ศ 2565 อบรมศาสนพิธีเบื้องต้นทางพระพุทธศาสนากับ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาสวรรค์
-ปี พ.ศ 2566 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรชาวสวนยางพารารุ่นใหม่
Yong smart farmer จากการยางแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-อบรมโครงการอำเกอบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุตรธานี
นับสนุนโครงการสร้างความปรองดองสมาณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิล 5ต้นแบบระดับจังหวัด
-ฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างทีมผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง
-หลักสูตรสร้างครู ข ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุตรธานี
ได้เข้าร่วมและเป็นวิทยากรเกษตรด้านการทำการเกษตรปลอดการผาโดยโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
-ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตอ

นายทัชชา อ่อนกาสิน
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นเข้าใจและวางแผนงาน
ที่ปฏิบัติได้อย่างดี มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ
ในงานที่ทำ มีความคิด วิสัยทัศน์อันกว้างไกล
มีความเป็นผู้นำที่ดี เป็นผู้นำประชาธิปไตย

ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล///บึงกาฬ 0628256546