วันนี้ 25 ม.ค.67 เวลา 08.30 น. ที่โรงพยาบาลบึงกาฬ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ พัฒนากาย จิต สร้างเสริมสุขภาพชีวิต สูงวัยใจเกินร้อย ภายใต้อำนวยการของ นายแพทย์กลม แซ่ปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ มอบหมายให้แพทย์หญิง รุ้งตะวัน จันทรังสี นายแพทย์ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดงาน นางอภิษฎา ศรีสงคราม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้กล่าวรายงาน นางไกรศร จุลโยธา ผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พนิดา เนื่องชมภู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางปรามวล สันติวรากร ประธานชมรมสุขภาพดีที่ริมโขง จ.บึงกาฬ นางพรพิศ กองสุวรรณ ประธานอสม.ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดบึงกาฬ นายสายันต์-นางสำเนียง โพธิ์สว่าว ข้าราชการครูบำนาญ นายนิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และเครือข่ายกลุ่มจิตอาสาคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลบึงกาฬ พร้อมผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ พัฒนากาย จิต สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ร่วมงานอย่างคับคั้ง
.
โรงพยาบาลบึงกาฬได้กำหนดจัดงาน กิจกรรมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีกำลังกาย จิต ให้มีสุขภาพที่ดี ผู้สูงอายุมีความสุข กลุ่มจิตอาสา ผู้สูงอายุมีความรัก สามัคคี มีจิตสาธารณะ และเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงผู้สูงอายุ เล่นเกมส์ ร้องเพลง รำวง และได้มอบของขวัญมากมายแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ อีกทั้งได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากคณะกรรมการ ผู้บริหารโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และเครือข่ายกลุ่มจิตอาสาคลีนิคผู้สูงอายุโรงพยาบาล ทั้งได้รับสนับสนุนโรงทาน งบประมาณและของขวัญที่ระลึกจากผู้มีจิตศรัทธามากมาย
.
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ก็จะมีคลินิกผู้สูงอายุ งานการพยาบาลชุมชนซึ่งจะออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนที่มีโรคประจำตัว ส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ติดบ้านมีโรคเรื้อรังต่างๆ ออกมาสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุดีขึ้น และตอบสนองนโยบายภาครัฐ ป้องกันสมองเสื่อมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมฝึกสมอง จัดกิจกรรมจิตอาสาต่อสังคม ซึ่งผู้สูงอายุสามารถเข้ารับการบริการที่คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบึงกาฬ เวลาทำการ 08.30 – 12.00 น. ทุกวัน

ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล///บึงกาฬ 0628256546