บริษัทเอเพ็กซ์ฟู้ดแอนด์ฟรุต จำกัด(APF) ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดชุมพรจัดฝึกอบรมให้พี่น้องชาวเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านยวนไทร ตำบลละแม จังหวัดชุมพร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้และอาชีพเสริมในครัวเรือนตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดระดับต่างๆให้ก้าวหน้าสู่ตลาดโลก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก