อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5 พร้อมทั้งผู้บริหารมูลนิธิเกษตราธิการ ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 120 ราย ได้ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้านการเกษตร ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวความคิดเพื่อขับเคลื่อนการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งผู้อบรมหลักสูตร วกส.5 ทั้งหมดเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรรุ่นใหม่

โดยในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ได้รับเกรียติจากองคมนตรี มาร่วมบรรยายพิเศษแก่คณะผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5 ณ จำนวน 96 ท่าน ณ ห้องชัยพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยหัวข้อบรรยายพิเศษคือ “โครงการหลวง การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน” ด้วยการน้อมนำแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนบนพื้นที่สูง สนองในพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำร่องการแก้ไขปัญหาด้วยความเข้าใจ เข้าถึง เป็นต้นแบบการดำเนินงานพัฒนาให้แก่รัฐบาล สืบสาน รักษา และต่อยอดมาจนถึงปีที่ 55 ได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวทางการพัฒนาที่องค์กรภาครัฐ เอกชน สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และนอกจากการรับฟังการบรรยายพิเศษแล้ว ทางคณะยังได้เยี่ยมชมและรับฟังกระบวนการทำงานของโครงการหลวง ที่หอศิลปหัตถกรรมบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมงานหัตถกรรมของชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวง รอยัล โปรเจค ที เฮาส์ แอนด์ คอฟฟี อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟโครงการหลวง และร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวง สาขาแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

และในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ทางคณะผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5 ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ สวนผักโอ้กะจู๋ 300 ไร่ ปลูกเยอะแค่ไหนให้พอขาย ซึ่งได้รับเกรียติจาก รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ประธานกรรมการ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) มาร่วมต้อนรับและบรรยาย ณ สวนผัก โอ้กะจู๋ สาขาสันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งนับได้ว่าเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียง และมีแนวคิดในการสร้างอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง โดยใช้วัตถุดิบแบบออร์แกนิกและปลอดสารพิษ ที่ผลิตเองและนําเข้าจากแหล่งอื่น
ทั้งนี้ นอกจากการรับฟังบรรยาย ทางคณะได้มีโอกาสศึกษาดูงานโรงเรือนสําหรับปลูกผัก และโรงเรือนระบบหมุนเวียนอากาศ (Evaporatiive Cooling System) ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้มีการหมุนเวียนอากาศภายในอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมการ ไหลเวียนของอากาศในโรงเรือนนี้มีความสําคัญต่อการรักษาอุณหภูมิ ความชื้น และคุณภาพอากาศที่เหมาะสมสําหรับการ เจริญเติบโตของพืช อีกทั้งยังมีการจัดทําปุ๋ยหมักจาก เศษกิ่งไม้ และเศษเหลือจากผัก จํานวนหมัก 120 วัน เพื่อลด การเผาที่ก่อให้เกิด pm 2.5 โดยดําเนินการร่วมกับเทศบาลท้องถิ่น

สำหรับวันที่ 23 มิถุนายน 2567
เหล่าคณะผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5 และคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้เดินทางไปยังตลาดจริงใจมาร์เก็ต ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ เศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับและบรรยาย โดยคุณนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เผยถึงนโยบายหลักของจังหวัดเชียงใหม่ นั่นคือ การลดการเผาป่าและการเผาตอซังในพื้นที่เกษตร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีไถกลบแทนการเผา นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ให้ประชาชนนําเศษใบไม้มาใช้ประโยชน์ เช่น ทําปุ๋ยหมัก เป็นต้น รวมถึงการมุ่งเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมการเกษตร ที่ยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเน้นการรักษาคุณภาพน้ําและดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเกษตรและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

วกส.5 ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่ 21-23 มิถุนายน 2567
PART 1/3

PART 2/3

PART 3/3

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย ให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติ ด้วยวิทยาการเกษตรเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียง