วันที่ 19 มิ.ย.เวลา 11.00 น.ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดงานวันนัดพบแรงงาน ภายใต้ชื่องาน “สร้างงาน และเส้นทางสู่อาชีพ @บึงกาฬ” โดยมี
นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน มีนายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายมงคล สงคราม รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้า สนง.จังหวัดบึงกาฬ นายสมบัติ โพธิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวศศิธร ชำนิยันต์ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ นางรำไพ น่วมสวัสดิ์ ผู้แทน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางอุสนีย์ ศิลปะศร ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม หน.แรงงานจังหวัดบึงกาฬ และนางกันยา อนันตทัศน์ รอง นายก อบจ.บึงกาฬ

นายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวต้อนรับว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำนา การทำสวนยางพารา และการเพาะปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง และมีบางส่วนที่ปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน มะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอมทอง ส่วนการปลูกทุเรียนของจังหวัดบึงกาฬนั้นได้คุณภาพดี มีความโดดเด่นเฉพาะตัว คือ เนื้อนุ่มละเอียด แห้ง ไม่แฉะติดมือ และจังหวัดบึงกาฬมีศักยภาพที่โดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม ภายใต้การท่องเที่ยว”วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง” ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ถ้ำนาคา ที่อำเภอบึงโขงหลง หนองกุดทิง ที่อำเภอเมืองบึงกาฬ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ลำดับที่ 12 ของประเทศไทยลำดับที่ 1733 ของโลกในปี พ.ศ.2551 ป่าสงวนแห่งชาติภูสิงห์ (หินสามวาฬ) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฎวัว ที่อำเภอบุ่งคล้า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ได้แก่ วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) วัดฮงศิลาวาส (แก่งอาฮง) จึงทำให้จังหวัดบึงกาฬเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวมักจะมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก ฯลฯ
นายมงคล สงคราม รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่าในนามของคณะผู้ดำเนินการจัดงาน “สร้างงาน และเส้นทางสู่อาชีพ @บึงกาฬ” สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงาน ส่วนราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานจัดหางานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดให้การสนับสนุนและบูรณาการร่วมกันในการจัดงานในวันนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการของรัฐ ได้เข้าถึงข้อมูลอาชีพข้อมูลการศึกษา และเป็นการเปิดโลกทัศน์สร้างสรรค์ การจุดประกายความคิดการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รู้สภาวะ แนวโน้มตลาดแรงงาน รวมถึงการประกอบอาชีพยุคใหม่อีกทั้งเป็นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้สามารถประกอบอาชีพหรือทำงานหรือเลือกศึกษาต่อได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งในวันนี้ ได้จัดนัดพบแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานหรือนักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าสมัครงานและสัมภาษณ์กับนายจ้างโดยตรง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับภาคธุรกิจต่างๆ และลดปัญหาการว่างงานของประชาชนสำหรับงาน “สร้างงาน และเส้นทางสู่อาชีพ @บึงกาฬ” ในครั้งนี้ กรมการจัดหางานได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬดำเนินการ จำนวน 100,000 บาท มีเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน คนพิการ ผู้สูงอายุ จำนวน 450 คน กำหนดจัดงาน 1 วัน กิจกรรมภายในงานมีดังนี้ สมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 15 แห่ง 985 อัตรา ค้นหาตำแหน่งงานว่างด้วยตนเอง เว็บไชต์ ไทยมีงานทำ doe.go.th และรับลงทะเบียนสมัครงานกลุ่มคนพิเศษ ให้คำปรึกษาและรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศอีกด้วย
นอกจากนี้ พิธีเปิดยังได้ชมการแสดงชุด “อัฏนาคินทร์ยลยินชลธาน” โดยนักเรียนจากโรงเรียนบึงกาฬ
การแสดงและขายสันค้าOTOP ชั้นนำจากกลุ่มและชุมชนต่างๆ ภายในจังหวัด บริการติดผมชาย-หญิงฟรี ชิมขนมหวานอาหารว่างฟรี การขายสินค้าธงฟ้าราคาถูกอีกด้วย
ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล//บึงกาฬ 0645960906