อำเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น/ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น อำนวยการมอบหมายให้ นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด และ นางสุภาพร สายสุด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านแฮด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับ นางสุลภา เถาทวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่หมู่บ้านรอบอ่างเก็บน้ำห้วยเตย โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน จำนวน 34 หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ 300 คน และประชาชนบ้านหนองกระหนวนเข้าร่วม 700 คน ในการฝึกซ้อมแบ่งเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย ภาคเช้า เป็นการฝึกซ้อมปฏิบัติสั่งการบนโต๊ะ (TTX) ณ ห้องประชุม อบต.โนนสมบูรณ์ สำหรับภาคบ่ายเป็นการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติภาคสนาม (FTX) ณ บ้านหนองกระหนวน ในฝึกซ้อมแผนจำลองจริงครั้งนี้ ประชาชนและทุกภาคส่วนได้มีเรียนรู้ทักษะ วิธีการอพยพหนีภัยเบื้องต้น และประสบการณ์ร่วมกัน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน การฝึกซ้อมมีความสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี
ข่าวโดย : กระปุ๊กไทย ขอนแก่น