วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าหารือกับพ.อ.ฐาวิรัตน์ ยังน้อย รองผอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ท.หญิง คมเนตร อินทร์ พินิจ รองหัวหน้ากลุ่มมวลชนสัมพันธ์ นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และนางชญากุล ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องบทบาทการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเชื่อมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัด และการเสนอโครงการบูรณาการสร้างความเข้มแข็งพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเกษตรกรของสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรม

ข่าว/ภาพ