การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศโครงการ “โครงการจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ เเห่ง
.
วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08:30 – 12:00 น.
ที่ เดอะวัน คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงเเรมเดอะวัน บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการเปิดประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศโครงการ “โครงการจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ เเห่ง

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเป็นประตูด้านตะวันออก ซึ่งเชื่อมโยงจากทะเลจีนใต้ บริเวณประเทศเวียดนาม มุ่งตะวันตก ผ่านลาว ไทย พม่า ออกสู่มหาสมุทรอินเดีย

เพื่อเพิ่มศักยภาพความสะดวกในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กรมท่าอากาศยาน ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดที่ตั้งท่าอากาศยานบึงกาฬ ออกแบบแผนผังบททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องกันในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน มาเป็นหลักในการทำงาน เพื่อการพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบ เหมาะสม และมีผลกระทบเกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการตั้งแต่แรกเริ่ม

เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ การรับรู้ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาโครงการที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ ปฐมนิเทศโครงการ ไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดการออกแบบการอาคารผู้โดยสาร รูปแบบสถาปัตยกรรมภายนอก สถาปัตยกรรมภายใน และแนวคิดในการออกแบบออกแบบรายละเอียดอาคารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมถึงรับฟังความเห็นของข้อเสนอแนะต่อการศึกษาโครงการ

ณฐพรหม อิทธิพัทอำพล//บึงกาฬ 0628256546