จังหวัดบึงกาฬ จัดงานประชุมสภากาแฟ “จิบกาแฟ แลไพร ดูนก” ครั้งที่ 6/2567 ณ โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
.
☑ เช้าวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 7.00 น. ณ โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

☑ จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 โดยเจ้าภาพในการจัดงานคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

☑ เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน เสมือนการสานสัมพันธ์องค์กรให้รู้จักกันมากขึ้น

🔹 โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และ นายนคร ศิริปริญญานันท์ เเละ นายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติพบปะพูดคุยกับส่วนราชการ และองค์กรเอกชน พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ราชการต่าง ๆ ร่วมในงาน

🔹 การจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดบึงกาฬในครั้งนี้ มีส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ นำอาหารเช้า อาหารว่าง กาแฟ เครื่องดื่มต่าง ๆ มาบริการทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมสภากาแฟ
🔹 ทั้งนี้ได้มีการมอบป้ายสภากาแฟส่งต่อเจ้าภาพในครั้งถัดไป ซึ่งได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบึงกาฬ สัสดีจังหวัดบึงกาฬ นรข.บึงกาฬ และ กอ.รมน. จังหวัดบึงกาฬ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาครั้งที่ 6/2567 ในเดือนถัดไป

ณฐพรหม อิทธิพัทธ์พล ข่าวภาค4///บึงกาฬ 0628256546