วันที่ 17 มี.ค.67 มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล “Love is Sharing ร้อยดวงใจ สืบสานพระปณิธานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส” ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้

งานคอนเสิร์ตการกุศลฯ ครั้งนี้ สมาคมสตรีไทยสากลจังหวัดน่าน โดย คุณพูลสวัสดิ์ สิงห์ดง นายกสมาคมสตรีไทยสากล จ.น่าน นักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์ขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ พร้อมด้วย คุณลัดดา ผ่องใส นายกก่อตั้งสมาคมฯ จ.น่าน พร้อมคณะปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ จ.น่าน ประกอบด้วย คุณศิระ มณีวัฒนเศรษฐ์ , คุณสุนิสา ดีรุ่งโรจน์ , คุณสุนทรี ตรีประเสริฐสุข ,คณะกรรมการสมาคมฯ จ.น่าน และทีมจิตอาสาหม่อมหลวงปาจรีย์ ชยางกูร นำกลุ่มผู้สูงวัยจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงจินตลีลาประกอบเพลงในงานคอนเสิร์ตฯ ครั้งนี้ด้วย นับว่างานนี้ “อิ่มบุญทั้งผู้ขับร้องเพลง ทั้งผู้แสดง และผู้ชม” ขออนุโมทนาทุกจิตกุศลบุญ

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน