12 มีนาคม 2567 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ณ. สวนสักทอง บ้าน นายบรรหาร บุญเขต ประธานผู้ก่อตั้งสมาคมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมใหญ่ครั้งที่ 1/67 โดยมีนางสาวศิริวรรณ อินทวงศ์ นายกสมาคมกล่าวเปิดประชุม โดยมีสมาชิกเข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 57 คน และได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 20 ทุน ทุนละ 1,500 บาทพร้อมกับกล่าวขอบคุณนายอภิวัฒน์ ถาวรแท้ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของสมาคมจำนวน 5 ทุน จากนั้นนายบรรหาร บุญเขต ได้บรรยายถึงเรื่องการได้มาของ ส ว ชุดใหม่ เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาชุดเก่าจะหมดวาระในวันที่ 11 พฤษภาคมปี 2567 หลังจากนั้นนายบรรหารบุญเขตได้ขอมติจากที่ประชุม ในการที่จะลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาในรอบต่อไป สมาชิก มี มติยกมือให้ผ่าน หลังจากนั้นได้กล่าวปิดประชุมและรับประทานอาหารร่วมกัน โดยทางสมาคมได้จัดเตรียมอาหารไว้รับรองสมาชิก