นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้ นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตาม คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมทั้งเป็นประธานมอบโฉนดเพื่อการเกษตร แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย 54 แปลง ประกอบด้วยเกษตรจาก อำเภอเฝ้าไร่ 32 ราย 34 แปลง อำเภอโพนพิสัย 15 ราย 15 แปลง อำเภอรัตนวาปี 3 แปลง 3 ราย รวมพื้นที่ประมาณ 1,600-3-79 ไร่ และได้พบปะพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย ในวันที่ 2 มีนาคม 2567

ต่อมา รมว.กษ. ได้ประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำในบริเวณเขตอำเภอเฝ้าไร่ รวมทั้งสิ้น 5 ตำบล พร้อมทั้งได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด กษ. ที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการแก้ไขให้พี่น้องเกษตรกรโดยเร็ว