เมื่อ วันที่ 20 ก.พ. มีการเปิดเวทีการประชุมฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าเอ็นเนอร์ยี เฟิร์ส ของบริษัท เอ็นเนอร์ยี เฟิร์ส จำกัด ณ วัดห้วยสวิงเหนือ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนและหน่วยงานราชการ องค์กรท้องถิ่น เข้าร่วมกว่า 400 คน โดย กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายราเชนทร์ สร้อยอุทา ปลัดอาวุโส อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ. ) สำนักงานพลังงานจังหวัด ห่วยงานตำรวจ ประปา สาธารณสุข โรงเรียน ในพื้นที่ 2 ตำบล ฯลฯ และอบต. ช้างตะลูด และ อบต.บ้านกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชน ใน 19 หมู่บ้าน และ สื่อมวลชนเข้าร่วมในเวทีด้วย
สำหรับโครงการฯ เจ้าของโครงการ คือ บริษัทบริษัท เอ็นเนอร์ยี เฟิร์ส จำกัด ตั้งที่ ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่ 927. 391 ไร่ ประเภท ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน กำลังการผลิต153.840 เมกกะวัตต์ พลังงานที่ผลิตได้แต่ละปี 225.100 GWh /Year ในเวที ครั้งนี้ มีการจัดขึ้นตามระเบียบกฎหมายของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงพลังงาน โดยมีบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการฯ เป็นผู้จัดการประชุมฯได้แก่ บริษัท บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ โดยในเวทีได้มีการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดโดยละเอียดและแจกเอกสารเกี่ยวกับโครงการแก่ผู้เข้าร่วมประชุม มีการนำเสนอถึงเหตุผลความจำเป็นที่มาของโครงการฯ พื้นที่โครงการฯ ข้อมูลทางวิศวกรรม รูปแบบ กระบวนการขั้นตอน วิธีการในการก่อสร้าง มาตรการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การรับฟังและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อกังวลใจของประชาชน และมีการเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อกังวลใจ รวมถึงข้อเสนอต่างๆ ต่อโครงการฯ บรรยากาศมีการแสดงความคิดเห็นและตอบข้อกังวลใจต่างๆกันอย่างเต็มที่ ซึ่งทางคณะผู้จัดงานได้บันทีกและรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นทุกความคิดเห็นของทุกคนเพื่อจัดทำรายงานเสนอแก่หน่วยงานราชที่กำกับพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มต่อเนื่องได้แม้ว่าหลังจากจบเวทีการประชุมวันนี้ โดยมีช่องทางการสื่อสารทางโทรศัพท์ ทางออนไลน์ หรือ เอกสาร กับทางบริษัทที่ปรึกษาผู้จัดการประชุม ฯ
เวทีการประชุมครั้งนี้ ได้ดำเนินตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ยังมีความกังวลใจในประเด็นต่างๆได้พยายามแสดงออก มีป้ายเขียนข้อกังวลใจและคัดค้านในบางประเด็นมาแสดงออกบริเวณด้านข้างเวทีประชุม แต่ได้รับการเจรจาจากหน่วยงานราชการที่เข้าร่วม และ คณะผู้จัดงาน ซึ่งกลุ่มผู้กังวลใจจึงได้เข้าร่วมเวทีมีการส่งรายชื่อตัวแทนเข้าพูดเสนอข้อกังวลใจ ในเวทีการประชุมอย่างดุเดือนพอสมควร สลับกับการตอบคำถามของฝ่ายโครงการฯ จนครบตามรายชื่อที่เสนอขอพูดในเวทีครบทุกคน และสามารถดำเนินการตามกระบวนการครบทุกขั้นตอน ผ่านไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม หากต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โทร 094 -350-2783