วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ภายในศาลากลางจังหวัดนครพนม

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
นำประชาชนชาวนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ร่วมประกอบกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยประชาชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่มีภารกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสละเวลาความสุขส่วนพระองค์ โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆอยู่เสมอ และทรงมุ่งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นจำนวนมาก พร้อมส่งรับพระราชทานพระบรมราโชบายมาสนองพระเดชพระคุณในด้านต่างๆ นับเป็นการดูแลสอดส่องพระราชกรณียกิจส่วนหนึ่ง ทั้งยังทรงมีพระเมตตาคุณ โปรดเกล้ารับสถานศึกษา สมาคม มูลนิธิจำนวนมากไว้ในพระราชูปถัมภ์ และปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการไม่ทรงย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยแม้พระวรกายมีอาการเจ็บป่วยก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพี่น้องประชาชนของพระองค์ท่าน อีกทั้งยังพระราชทานแนวพระราชดำริแก่องค์กรต่างๆได้น้อมนำไปขับเคลื่อนก่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนคนไทย
ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา จึงได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกัน ขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแสดงจุดยืนด้วยชีวิต ในการพิทักษ์ รักษา ปกป้อง มิให้บุคคลใดมาดูหมิ่นเหยียดหยามพระเกียรติของพระองค์ ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พร้อมรวมพลังกันแสดงความจงรักภักดีด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง อันเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

สุเทพ หันจรัสผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครพนม รายงาน