เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
นายฉัตรชัยวงศ์ชูเลิศประธานองค์กรเครือข่ายเฝ้าระวังทุจริตส่วนภูมิภาค สอบถามติดตามความคืบหน้าการเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลง
“ป่าโคกตาด” เลขที่ พช ๑๕๙ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยอ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๑๕๑๑.๔/๒๑๗๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖
ด้วยนายฉัตรชัยวงศ์ ซูเลิศ ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังทุจริตส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้ทำ
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕o หน้าที่พลเมือง ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกเครือข่ายฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้สอบถามติดตามความคืบหน้าการเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลง “ป่าโคกตาด” เลขที่ พช ๑๕๔ ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้กรมที่ดินเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามข้อ ๔ (๓)ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๒๙เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์มีความเห็นว่า เป็นการออก น.ส.ล.
ไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจำต้องดำเนินการเพิกถอนซึ่งจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมี
ข้อมูลเชื่อได้ว่ามีการนำหลักฐานทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ป่โคกตาด” เลขที่ พช
๑๕๔ ไม่ตรงตามตำแหน่งที่ดิน แต่อำเกอเมืองเพชรบูรณ์และเทศบาลตำบลนางั่ว ในฐานะผู้มี
อำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ได้คัดค้าน ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมาธิการป้องกันและหรามปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
(น.ส.ล.) เลขที่ พช ๑๕๔ แปลง “ป่าโคกตาด สาธารณประโยชน์” ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่า เป็นการออกโดยอาศัยหลักฐานทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์
ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น ได้มีเอกสารหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลนางั่ว ที่ พช
๐๐๒๐.๔/๑๕๖๑๖ ลงวันที่ ๑0 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และหนังสือถึงนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่
พช ㆍ๐๒๐.๔/๑๕๖๑๕ ลงวันที่ ๑0 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หน่วยงานมีอำนาจหน้าที่บำรุงรักษาดูแลที่ดินสาธารณประโยชน์ทั้ง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์และเทศบาลตำบลนางั่ว ได้รายงานความคืบหน้ามายังท่าน เกี่ยวกับการเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ พช ๑๕๘ เนื้อที่๑,๙๗๗-๒-๐๘ ไร่ แปลง “ป่าโคกตาดสาธารณประโยชน์” ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการเพิกถอนเสร็จสิ้นแล้วและได้รายงานมาให้ทางจังหวัดทราบแล้วหรือไม่ หากยังไม่เสร็จสิ้นดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายชนก มากพันธุ์ และปลัดจังหวัดนายปกรณ์ ตั้งใจตรง มารับเรื่อง