วันที่ 14 ก.พ.67 เวลา 07.00 น ที่ป่านันทนาการหินสามวาฬ จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ เทศบาลตำบลโคกก่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ อุทยานป่าภูสิงห์หินสามวาฬจังหวัดบึงกาฬ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมวิ่งขึ้นภูดูหินสามวาฬ โดยมี นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มีนายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ นายบัวพันธ์ วงศ์จันทร์ นายกเทศมนตรีโคกก่อง นายอิทธิรัฐ สินารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ นายกริชชัย ศิลปะรายะ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ให้การต้อนรับ
กิจกรรมวิ่งขึ้นภูดูหินสามวาฬ เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอุทยานป่าภูสิงห์หินสามวาฬให้เป็นที่รู้จักและมาเที่ยวชม มากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ หน่วยงานราชการในจังหวัดบึงกาฬ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ ภาคเอกชน เยาวชน และนักกีฬา ประมาณ ๕๐๐ คน

ผู้ว่า จุมพฏ กล่าวอีกว่า การจัดโครงการวิ่งขึ้นภูดูหินสามวาฬในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ อีกทั้งเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เป็นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคภัย และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงดิบกะลาป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพู ป่านันทนาการหินสามวาฬ ขอขอบคุณ หน่วยงานราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการแข่งขันวิ่งในครั้งนี้ และขอให้การจัดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ณัฏฐ์ ณฐพรหม ข่าวภาค4///บึงกาฬ 0628256546