นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอบคุณสมาคมธนาคารไทยที่เห็นชอบปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.25% เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้กลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคล และ SME ซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง หลังจากที่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย, นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์, นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย, และนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองสภาวะเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือนในปัจจุบัน
สมาคมธนาคารไทย ประกาศลดดอกเบี้ย
ต่อมา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 มีประกาศจากสมาคมธนาคารไทย ว่าได้ออกแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อลดดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มลง 0.25% กลุ่มเปราะบางทั้งลูกค้าบุคคล และ SME ได้แก่
• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย (MRR-Minimum Retail Rate)
• อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ (Prime Rate)
• อัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (SPRR-Standard Profit Rate for Prime Retail Customer)
• มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2567 เป็นระยะเวลา 6 เดือน
สมาคมธนาคารไทยได้ระบุว่า ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในตลาดเงินตลาดทุน สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง (Corporate Responsibility) ซึ่งการช่วยเหลือลูกค้า ประชาชน ผู้ประกอบการรายย่อย ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ
ทุกแบงก์ขานรับนโยบายรัฐบาล
​ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกันลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มลง 0.25% เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นระยะเวลา 6 เดือน
แบงก์พาณิชย์ ร่วมขานรับนโยบาย
• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)