วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.

" วันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วันมาฆบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์แก่มหาสังฆสันนิบาตในมณฑลวัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญ ๔ ประการเกิดขึ้นที่ พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย , พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น " เอหิภิกขุอุปสัมปทา " , พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖ , ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ ขอเชิญศาสนิกชนกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ...

วัดอินทรวิหารบางขุนพรหมจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปิดทององค์หลวงพ่อโตและทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุฒาจารย์โตปีที่ 96

 พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ประธานจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทององค์หลวงพ่อโต และทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมนต์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ปีที่ ๙๖ ฝ่ายบรรพชิต เมตตาเป็นประธาน ในการ ประชุมเตรียมจัดงานประจำปี ฯ วัดอินทรวิหาร ( ๑ - ๑๐ มีนาคม) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๔) ณ ศาลาชินบัญชร (ชั้นล่าง) วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง...

คลิป…รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.

https://youtu.be/K_ESSx1_fL4 " วันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วันมาฆบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์แก่มหาสังฆสันนิบาตในมณฑลวัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญ ๔ ประการเกิดขึ้นที่ พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย , พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น " เอหิภิกขุอุปสัมปทา " , พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖ , ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ " วัดผาลาด...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สืบสานพระพุทธศาสนาคู่กับแผ่นดินไทย

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 14.25 น. - 14.30 น. " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สืบสานพระพุทธศาสนาคู่กับแผ่นดินไทย พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตจนกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์มรดกของชาติไทยตราบเท่าทุกวัน " " งานประเพณีปอยหลวง สมโภช 650 ปี วัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันสร้าง พระเกสรดอกไม้ล้านนาบุปผาล้านดวง ในวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา...

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเนื่องด้วยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเนื่องด้วยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อัญเชิญจากสาธารณ รัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทยในวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบล แม่เหียะ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ เวลา ๐๗.๐๐...

น้อมส่งพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเสด็จจากนพบุรีศรีนครพิงค์สู่อุบลราชธานีดินแดนถิ่นฐานอีสานชั่วคราว ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก งดออกอากาศวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. - ๑๔.๓๐ น. " ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอเรียนผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนที่ติดตามชมรายการคืนคุณแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. - ๑๔.๓๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เนื่องจากรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ที่ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗...

เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานไหว้สาป๋ารมี พิธีสมโภชพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. - ๑๔.๓๐ น. " ครั้งที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือนตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ พระเทพสิงหวราจารย์, ดร. (โสภณ โสภโณ ) เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานไหว้สาป๋ารมี พิธีสมโภชพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระธาตุประจำนักกษัตรปีมะโรง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 14.25 น. – 14.30 น.

" พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ " เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องด้วยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประดิษฐานชั่วคราว ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 14.25 น. - 14.30 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล...

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมวชิราลังการ (ชลอ กิตติสาโร)” อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4, 5, 6, 7 (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรวรารามฯ เพชรบูรณ์

เวลา 16.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2567 ที่เมรุชั่วคราว วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง อ.เมืองเพชรบูรณ์ มีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมวชิราลังการ (ชลอ กิตติสาโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4, 5, 6, 7 (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รวมสิริอายุ 94 ปี...

หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ จะดำเนินการจัดสร้างเหรียญ สุริยเทพ รุ่นแรก ที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก

ขอเชิญบูชา เหรียญสุริยเทพ รุ่นแรก ที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก หนุนดวง ร่ำรวย ปลอดภัย หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ จะดำเนินการจัดสร้างเหรียญ สุริยเทพ รุ่นแรก ที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก ด้านหน้าเป็นรูปสุริยเทพครึ่งองค์ สกุลช่างศรีเทพ บรรจุบทสวดโมรปริตร บูชาพระอาทิตย์ ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ด้านหลัง คนแคระแบกหนุนดวงให้กับ ผู้ที่เกิดในจักรราศีทั้ง 12 ราศี ตรงกลางเป็นรูปเหรียญฟูนัน เสริมความมั่งคั่งร่ำรวย วัตถุประสงค์การจัดสร้าง 1. เพื่อสมทบกองทุนทวงคืนสมบัติศรีเทพ 2. เพื่อจัดสร้างประติมากรรมจำลองพระสุริยเทพ ขนาดเท่าองค์จริง 3. เพื่อกิจการสาธารณกุศลของชมรมพระเครื่องเมืองเพชรบูรณ์ 4. เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะมีพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ 25...

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์