” งานไหว้สาป๋ารมี พิธีสมโภชน์พระธาตุหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระธาตุประจำนักกษัตรปีมะโรง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ และทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ”

” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ”

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , พระเทพสิงหวราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร , ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , พระครูปลัดหล้า อมรเมโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ,พระครูวิธานวรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร พร้อมพระสงฆ์ร่วมในพิธี จำนวน ๒๙ รูป ๒๙ วัด

พระครูสิทธิวรคุณ วัดเมธัง
พระครูพิพัฒน์สมาจาร วัดชมพู
พระครูบุณยากรวิโรจน์ วัดพันเตา
พระครูจิรวัฒโนภาส วัดหมื่นตูม
พระครูธีรสุตพจน์ , ดร. วัดผาลาด
พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ วัดป่าแดงมหาวิหาร
พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. วัดอินทขีลสะดือเมือง
พระครูเมธีสุตากร วัดผาบ่อง
พระครูสุนทรพัฒนการ วัดดวงดี
พระครูวิสุทธิกิจจานนท์ วัดล่ามช้าง
พระครูประภัศร์ธรรมรังษี วัดกู่เต้า
พระครูพิศาลบุญนิวิฐ วัดอู่ทรายคำ
พระครูพัทธนาธิมุต วัดอุปคุต
พระครูประกาศชินธรรม วัดช่างฆ้อง
พระครูรัตนสุตสุนทร วัดสันป่าข่อย
พระครูสถิตสุตาภรณ์ วัดสันป่าเลียง
พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ วัดวังสิงห์คำ
พระครูอดุลสีลกิตติ์ วัดธาตุคำ
พระครูวิมลรัตนวัฒน์ วัดพวกช้าง
พระครูอาภัสรัตนธาดา วัดต้นปิน
พระครูผาสุกศุภการ วัดเมืองลัง
พระครูประภาสปริยัติวิมล วัดป่าข่อยใต้
พระครูปรีชานิภากร วัดฟ้าฮ่าม
พระครูศรีธรรมคุณ วัดป่าพร้าวนอก
พระครูสันติเจติยากร วัดเกตการาม
พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ วัดศรีสุพรรณ
พระครูธีรธรรมประกาศ วัดปราสาท
พระครูกิตติชัยโมลี วัดชัยพระเกียรติ์
พระครูสมุห์บุญเรือง โชติปุญโญ วัดทุงยู

และงานพิธีสมโภชน์พระธาตุหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระธาตุประจำนักกษัตรปีมะโรง สาธุชนทุกท่านสดับพระธรรมเทศนา โดยพระครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาส วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน ณ ข่วงแก้วพระสิงหราม ด้านหน้าพระวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก