” วันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วันมาฆบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์แก่มหาสังฆสันนิบาตในมณฑลวัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญ ๔ ประการเกิดขึ้นที่ พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย , พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น ” เอหิภิกขุอุปสัมปทา ” , พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖ , ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

” วัดผาลาด สรัางพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ล้านนา บุปผาล้านดวง …งานปอยหลวงสมโภช ๖๕๐ ปี วัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ”

มวลดอกไม้จากจิต ศรัทธาของเราท่านทั้งหลาย ได้หลอมรวมกันเป็นองค์พระพุทธรูปดอกไม้ล้านนา บุปผาล้านดวง ดังเจตนาที่ตั้งไว้แล้ว เป็นพุทธปฏิมาแทนตัวแทนใจเราประดิษฐานไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่เคารพสักการะบูชา เป็นพุทธานุสติ ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย สืบต่อไปตลอด ๕,๐๐๐ พระวัสสาตราบนานเท่านาน สัจจะสัจจังอธิษฐามิ ขอคำสัจจาธิษฐานนี้ จงไดัสำเร็จประโยชน์สุข แก่เราท่านทั้งหลาย ทุกรูปทุกคน สัจจาธิษฐานสิ่งใด ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการ เทอญ 

อย่าพลาดติดตามชมในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น. จ่าเอก อภิคม แกัวละเอียด , ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก