รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๒๕ น. – ๑๕.๓๐ น.

” โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ) รุ่นที่ ๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จังหวัดชุมพร ”

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมไชยพงศ์ ลภณสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ) รุ่นที่ ๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือเป็นโครงต่อเนื่องจากโครงการพระดาบส ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โครงการพระดาบสได้ดำเนินการตามพระราชดำริ มาเป็นระยะเวลา ๔๒ ปี เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพจำนวนมาก แต่โครงการฯสามารถรับผู้เรียนได้ปีละไม่เกิน ๑๕๐ คน ทำให้มีผู้สมัครอีกมากที่ไม่ได้เข้าร่วผู้บริหารโครงการฯจึงประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการฯตามแนวโครงการฯหลัก โดยให้ชื่อว่า “โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ” เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนผู้ขาดโอกาสในการศึกษา หรือฝึกทักษะอาชีพด้านอื่นๆ นอกจากอาชีพที่ดำเนินการในครัวเรือน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงเหตุที่ทำให้ราษฎรจำนวนไม่น้อยตกอยู่ในวงจรแห่งความทุกข์เข็ญ โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ขาดโอกาสเล่าเรียน ไม่มีอาชีพ ไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ ทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเสมอมาพล.ต.ตสุชาติ เผือกสกนธ์ เลขา
ธิการคนแรกของมูลนิธิพระดาบส ถ่ายทอดพระราชกระแสพระราชทานในเรื่องนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ความ
ตอนหนึ่งว่า

“…ขณะนี้ ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวายทำ
ความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหา ไม่มีความรู้พื้นฐาน และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ได้ หากมีช่องทาง ช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ให้มีความรู้ วิชาชีพที่เขาปรารถนา ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประ
เทศชาติได้ ”

หลักในการดำเนินการของโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และต้องการฝึกประสบการณ์อาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษาจากโครงการฯผู้เรียน
ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา แต่ขอให้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ คำนวณเลขอย่างง่ายได้ เช่น รู้หลักการและวิธีในการบวก ลบ คูณ หาร ตลอดระยะเวลาในการศึกษา ๑ ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ( ยกเว้น ทำทรัพย์สินของราชการเสียหายความตั้งใจ หรือขาดสติ )วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้ดำเนินการโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๖๖ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ ๒ ซึ่งในรุ่นที่ ๒ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๘ คน โดยท่านเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา, ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ,นายนิษกัณฐ์ ยังสุข ที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก