” วันนี้…วันพระตรงกับ
( วันอัฏฐมีบูชา ) วันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ”

” ทำวัตรสวดมนต์เย็นวันพระ ตรงกับวัน ( วันอัฎฐมีบูชา ) และพุทธศาสนิกชนบูชาเวียนเทียนรอบพระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ”

วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า หลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานไป ๘ วัน ซึ่งตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เดือนวิสาขะ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว มัลลกษัตริย์ แห่งนครกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน”และพระสงฆ์ อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันทำการถวายพระเพลิง พุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก