” พระเกียรติคุณและพระราชอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ” ( ตอนที่ ๓ )

สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีคุโณปการอย่างใหญ่หลวงต่อผืนแผ่นดินไทย เป็นเสาหลักของชาติบ้านเมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทำให้ชาติและชนชาติไทยดำรงความเป็นไทสืบมาจนถึงทุกวันนี้

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
( รัชกาลที่ ๗ )

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
( รัชกาลที่ ๘ )

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
( รัชกาลที่ ๙ )

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
( รัชกาลที่ ๑๐ )

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( ตอนที่ ๓ ) ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๒๕ น. – ๑๕.๓๐ น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก