พระเกียรติคุณและพระราชอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ” (ตอนที่ ๑ )

สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันที่อยู่สูงสุด องค์พระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของ สถาบันนี้ เป็นพระประมุขของชาติ ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความ จงรักภักดี ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน เป็นที่เคารพ รัก เทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีคุโณปการอย่างใหญ่หลวงต่อผืนแผ่นดินไทย เป็นเสาหลักของชาติบ้านเมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทำให้ชาติและชนชาติไทยดำรงความเป็นไทสืบมาจนถึงทุกวันนี้

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.25 น. – 15.30 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก