รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 14.25 น. – 14.30 น.

“โครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย …ความหมายโครงการทุนเล่าเรียนหลวงคืออะไรมาฟังความหมาย โดย พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ ศน.บ., กศ.ม.) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ”

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานองคมนตรีและองคมนตรีทุกท่าน เป็นกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อติดตามการดำเนินให้มีความมั่นคง

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรก เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณร ให้ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรมให้ลึกซึ้ง มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ และนำไปเผยแผ่เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและความคิดในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน สร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการที่มีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็นแกน เป็นจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชนรวมถึงพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนให้พระภิกษุและสามเณรมีความสำนึก และเป็นประโยชน์ในสังคมไทย โดยผู้รับทุนจะต้องเป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีสัญชาติไทย มีศีลาจารวัตรที่งดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการฯ และของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่
๑. ทุนศึกษาบาลีชั้นสูง (แบบต่อเนื่อง) เปรียญธรรม ๖ – ๙ ประโยค
๒. ทุนระดับอุดมศึกษา (แบบต่อเนื่อง) ด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก
๓. ทุนหลักสูตรอบรมพระนักเทศน์
๔. ทุนหลักสูตรอบรมพระวิปัสสนาจารย์
๕. ทุนหลักสูตรอบรมพระธรรมจาริก

อย่าพลาดติดตามชมโครงการทุนเล่าเรียนหลวง ออกอากาศวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 14.25 น. – 14.30 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก