รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น.

” บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๗ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ๑๓๘ รูปเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ , และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา ”

” เราจะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง จะประคองกันไปให้ถึงฝัน เปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกัน สำนึกมั่นมุ่งเน้นความเป็นเณร ”
สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๗ ( ๑๓๘รูป )
ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก