รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 14.25 น. – 14.30 น.

” ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “

” พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๗ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร , โรงเรียนธรรมราชศึกษา ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางมาร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๗ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ ศน.บ., กศ.ม.) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร , โรงเรียนธรรมราชศึกษา พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์,ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษาร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา พร้อมถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( ฟู อตตสิวมหาเถร ) องค์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนธรรมราชศึกษา ในโอกาสครบ ๑๒๓ ปี ชาตกาล ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๗ ( ๑๓๘ รูป ) ณ อาคารเรืองวิสุทธิ์ โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก