” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตนเป็น “พุทธมามะกะ ผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา ทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา เคารพยึดมั่นในพระรัตนตรัย พรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัทธรรม เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติ “

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภัตตาหารและสิ่งของพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุและสามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาคที่ ๗ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

การสอบบาลีสนามหลวง คือ การสอบไล่วัดผลบาลี เพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมของพระสงฆ์และสามเณร จัดว่าเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยโดยพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน เดิมการสอบในสมัยก่อนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับเป็นพระราชภาระ ถวายความอุปถัมภ์การจัดสอบขึ้นในพระบรมมหาราชวัง โดยจัดสอบแบบปากเปล่า คือ พระภิกษุหรือสามเณรผู้ศึกษาบาลีมีความรู้พอสมควรแล้ว เข้าสอบบาลีสนามหลวงโดยการแปลคัมภีร์ภาษาบาลีเป็นภาษาไทย หรือแต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลี แต่ปัจจุบัน ได้มีการจัดการศึกษาบาลีอย่างเป็นระบบ โดยอยู่ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล

อย่าพลาดติดตามชมการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ สนามสอบแห่งที่ ๑ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ในรายการ
คืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๕ น. – ๑๔.๓๐ น. ร้อยโท สหรัฐ เตชานุบาล , จ่าเอกอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก